Sinu nõuande keskkond - suhtlus.InvaInfo.ee

Infoportaali InvaInfo.ee suhtluse ja nõuande osa on suunatud peamiselt erivajadustega inimestele, et leida hõlpsasti vajalikke nõuandeid oma probleemide lahendamiseks. Jagada oma kogemusi teistega ning olla kursis erinevate sündmustega, millest võiks osa võtta ka puudega inimene. 

 

Portaalist leiab nõuandeid erinevate valdkondade probleemide lahendamiseks, näiteks abi liiklusõnnetuse või koduvägivalla ohvritele, praktilised näited juriidiliste teemade käsitlemisel ja palju muud põnevat. Oleme siia kogunud kogemusteartikleid, mis on meedias avaldatud ning koostame ka ise persoonilugusid inimestest, kes on hoolimata rasketest katsumustest kenasti toime tulnud. Lisaks saab portaalist informatsiooni erinevate ürituste kohta, kuhu ka puuetega inimene on oodatud.

 

Portaal on loodud nii nendele, kes soovivad informatsiooni saada kui ka nendele, kellel on seda jagada.  Registreerunud kasutaja saab sõna sekka öelda, andes nõu teistele, esitades küsimusi, andes teada põnevatest sündmustest ja lisades kommentaare.